Audyt higieniczny

 

Nasze obiekty posiadają certyfikat, potwierdzający najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów oraz, aby potwierdzić spełnianie przez nasze obiekty najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, w październiku br. przystąpiliśmy do audytu higienicznego, realizowanego przez TÜV SÜD Polska - jedną z wiodących na polskim rynku jednostek certyfikujących.

Suzuki Japan Motors stanowi doskonały przykład zaangażowania najwyższego kierownictwa oraz pracowników firmy w działania na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i higieny Klientów oraz pracowników.

Audytor TÜV SÜD Polska wyróżnił firmę za wysoką świadomość w zakresie obowiązujących wytycznych i wymagań, które powinny być spełnione w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa i konsekwencję w ich przestrzeganiu, m.in. poprzez stosowanie się do zasady DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki).

Audyt przeprowadzono w siedzibach Suzuki Japan Motors w ramach wspólnego projektu audytów higienicznych w zakresie COVID-19, realizowanego przez Związek Dealerów Samochodów, Miesięcznik DEALER oraz TÜV SÜD Polska. W wyniku audytu Suzuki Japan Motors otrzymał najwyższe możliwe oceny i odebrał z rąk przedstawiciela TÜV SÜD Polska raport potwierdzający, że realizuje krajowe i międzynarodowe wymagania prawne w tym obszarze oraz wytyczne higieniczne i sanitarne.

Audyt higieniczny w zakresie COVID-19 stanowi ocenę danej organizacji w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wymaganiami branżowymi, opracowanymi przez ekspertów Związku Dealerów Samochodowych i TÜV SÜD Polska. Dzięki przystąpieniu do audytu higienicznego w zakresie COVID-19 firma potwierdziła, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny.

10 kroków do sukcesu, czyli obszary weryfikowane podczas audytu w naszych obiektach Suzuki Japan Motors:

Środki zapobiegawcze w kontaktach z pracownikami, klientami i osobami trzecimi

 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej i wewnętrznych wymagań organizacji.
 • Zachowywanie minimalnej odległości 2 m.
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Czyszczenie i dezynfekcja części wspólnych oraz sanitariatów

 • Opracowanie procedur dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.
 • Identyfikacja i dezynfekcja powierzchni ogólnodostępnych.
 • Regularna wentylacja pomieszczeń.

Zapewnienie odpowiednich odległości

 • Opracowanie i wdrożenie sposobów pracy zapewniających minimalną odległość 2 m lub ustanowienie alternatywnych środków ochronnych.
 • Wprowadzenie oznaczeń i ograniczeń zapewniających zachowanie bezpiecznej odległości.

Szkolenie pracowników i komunikacja

 • Pracownicy zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie obowiązujących zasad higieny oraz sposobów bezpiecznego postępowania.
 • Komunikacja o zastosowanych środkach ochronnych, a także obowiązujących zasadach higieny i bezpieczeństwa jest zrozumiała i czytelna.

Więcej informacji:
https://audytcovid.miesiecznikdealer.pl/

Napisz do nas!

Masz pytania, sugestie lub wątpliwości? Wybierz interesujący Cię temat.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.